‘“Mùa gặt thì thật trúng,nhưng con gặt thì ít.
Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài"

Luca 10:2