July 31, 2013

Trắc nghiệm sống lâu

TRƯỜNG KINH THÁNH MÙA GẶT Trắc nghiệm sống lâu  Chúng ta sống sao và chúng ta tin gì sẽ là nhân tố quyết định việc chúng […]
July 31, 2013

Thánh Khiết Tích Cực Và Tiêu Cực

Chúng ta thường nhấn mạnh đến sự thánh khiết tiêu cực – phải, đừng, nên, chớ. Nhưng Kinh Thánh lại nhấn mạnh đến sự thánh khiết […]
July 30, 2013

Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ

Nhiều người ngày nay lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời hết làm phép lạ. Không! Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời hay […]
July 29, 2013

Tin “Chung” Mất Không Ai Chịu

Hầu như trong bốn sách Phúc Âm, liên hệ đến việc nhận lãnh các phước lành, Chúa Giê-su nhấn mạnh đến đức tin cá nhân. Chúng […]