July 24, 2013

Việc Gì Khó Có Đức Tin

Chúng ta cần đức tin cho việc khó và việc gì khó chúng ta cần có đức tin. Chúa hứa không có việc gì khó đối […]
July 23, 2013

Một Là Đức Tính Hai Là Đức Tin

Trong đời sống và chức vụ thuộc linh, Đức Chúa Trời muốn mỗi cơ đốc nhân có : Cả đức tính lẫn đức tin. Có cả […]
July 22, 2013

Nguyên Tắc “Người Trồng, Kẻ Tưới”

 Nếu mỗi cơ đốc nhân và mỗi hội thánh học biết phân biệt nguyên tắc “người trồng kẻ tưới” thì chúng ta sẽ không có sự […]
July 21, 2013

Hãy Có Đức Tin “Bảy Mươi Lần Bảy”

  Chúa Giê-su dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy, nhưng Ngài muốn chúng ta có đức tin “bảy mươi lần bảy”.   Bằng […]