July 20, 2013

Đức Thánh Linh Thời Nay

Đặt Sách Tại Đây  Tác Giả: Dick Iverson Bằng cớ phép báp tem của Thánh Linh là gì? Mục đích phép báp tem của Thánh Linh […]
July 20, 2013

Tọa Độ Đức Tin

Đặt Sách Tại Đây Tác Giả: Anh-rê Khi tôi đọc Ga-la-ti 2:20 Đức Thánh Linh mở mắt tôi thấy có một “tọa độ” đức tin nơi […]
July 20, 2013

Bí Quyết Để Được Đức Thánh Linh Dẫn Dắt

Đặt Sách Tại Đây Tác Giả: REV. Kenneth E. Hagin Bạn có bao giờ tự hỏi, ” Không biết là mình nói hay Chúa nói đây?” […]
July 20, 2013

Chúa Yêu Bạn

Đặt Sách Tại Đây  Tác Giả: JOYCE MEYER Sách biếu không bán, quà tặng của tác giả