August 12, 2013

“Chén Tôi Đầy Tràn”

Đức Chúa Trời mà chúng ta tin và hầu việc là Đức Chúa Trời của “chén tôi đầy tràn”. Đức Chúa Trời làm cho chén phước […]
August 11, 2013

Trả Cho “Sê-sa” Lẫn Cho Đức Giê-hô-va

Hãy trả cho sê sa những gì của Sê-sa; hãy trả cho Đức Giêhôva những gì của Đức Giêhôva. Đây là mạng lệnh của Chúa dành […]
August 10, 2013

Cần Hối Cải Không Cần Mặc Khải

Thật ra, nhiều lẽ thật trong Kinh Thánh, không cần “sự mặc khải” mới hiểu được mà chỉ cần “sự hối cải” thì sẽ hiểu. Nói […]
August 9, 2013

Thử Lẫn Luyện

Cách Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta thật là tuyệt vời. Ngài kêu gọi chúng ta, dẫn dắt chúng ta và dạy dỗ chúng ta […]