March 10, 2014

Chúa Mong Ta Muốn

Để thành công trong đời sống và chức vụ thuộc linh, bạn cần khám phá nguyên tắc này : Chúa mong thì chúng ta muốn. Chúa […]
March 9, 2014

“Lận Đận” Nhưng Không “Cùng Tận”

Kinh Thánh nói người công chính gặp nhiều lận đận, hoạn nạn hay thử thách nhưng Chúa sẽ giải cứu người đó ra khỏi tất cả […]
March 8, 2014

Biết Ơn Là Đầy Ơn

Một đời sống biết ơn là một đời sống đầy ơn và một đời sống vô ơn là một đời sống mất ơn. Biết ơn không […]
March 7, 2014

Lời Sâu Nhiệm Nên Đời Sâu Nhiệm

Đức Chúa Trời muốn dẫn chúng ta đến một đời sống thuộc linh sâu nhiệm. Những điều mắt chưa thấy, những điều tai chưa nghe và […]