March 6, 2014

Nguyên Tắc Đào Tạo Của Chúa

Nguyên tắc đào tạo và huấn luyện của Đức Chúa Trời đối với những người tin Ngài là dạy trước dẫn sau : Đức Chúa Trời […]
March 5, 2014

Tin, Tin Nữa Và Tin Mãi

Tin là một lối sống và là một sự thực hành liên tục trong đời sống cơ đốc nhân. Nếu bạn muốn kinh nghiệm liên tục […]
March 4, 2014

Chìa Khoá Vàng Để Hiểu Kinh Thánh

Để hiểu Kinh Thánh và áp dụng Kinh Thánh chúng ta cần biết ba chìa khoá vàng này : Tổng cộng hết Lời Chúa lại bạn […]
March 3, 2014

Cầu Xin Và Đeo Đuổi

Thi Thiên 27:4 đưa ra cho chúng ta một nguyên tắc tìm kiếm Chúa : Tìm kiếm Chúa được diễn ý theo Kinh Thánh là : […]