April 30, 2014

Chúa “Gặp” Ta Lẫn “Gỡ” Cho Ta

Khi chúng ta “gặp gỡ” Chúa Giê-su, Ngài không chỉ “gặp” chúng ta mà Ngài còn “gỡ” cho chúng ta nữa. Ngài “gỡ” mọi rắc rối, […]
April 29, 2014

Làm Việc Với Chúa Thay Vì Cho Chúa

Chúa làm tất cả cho chúng ta không phải để chúng ta làm việc cho Chúa mà để chúng ta làm việc với Chúa. Đây là […]
April 28, 2014

Vì Ta, Trong Ta Và Qua Ta

Bí quyết tăng trưởng trong đời sống thuộc linh nằm ở việc hiểu biết ba giai đoạn mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác cứu […]
April 27, 2014

Bí Quyết Thành Công

Để thành công và “thành nhân” trong đời sống và chức vụ thuộc linh, chúng ta cần có hai “đức” : Đức Thánh Linh và đức […]