April 22, 2014

Đức Tin Bày Tỏ Sẽ Nhận Quyền Năng Tỏ Bày

Câu chuyện về người đàn bà bị bệnh mất huyết sờ Chúa Giê-su và được lành dạy chúng ta một bài học đức tin : đức […]
April 21, 2014

Thường Trú Hay Tạm Trú

Đức Chúa Trời Đấng ngự trong chúng ta là Đấng thường trú chứ không phải tạm trú. Chữ “ngự’ trong Rôma 8:11 nghĩa là “lập cư, […]
April 20, 2014

Thử Thách Trăm Bề

Khi chúng ta bước theo Chúa, Đức Chúa Trời dùng nhiều loại thử thách để thử luyện chúng ta để chúng ta trở thành một công […]
April 19, 2014

Lòng Đến Lòng

Nguyên tắc hành động của Đức Chúa Trời là “lòng đến lòng”. Nguyên tắc dẫn dắt của Đức Chúa Trời là “lòng đến lòng”. Nguyên tắc […]