April 18, 2014

Phép Lạ “Đủ Kiểu” Cho “Đủ Kiểu” Nan Đề

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Ngài thực hiện đủ kiểu, đủ loại phép lạ để đáp ứng […]
April 17, 2014

Hoàn Tất Những “Cái Bất”

Một khám phá quan trọng bạn cần biết là trên thập tự giá Chúa Giê-su đã hoàn tất mọi sự liên quan đến sự cứu rỗi […]
April 16, 2014

Không Có Nghi Kỵ Mà Chỉ Có Khải Thị

Trong Nước Đức Chúa Trời, không có sự nghi kỵ, ganh tị, đố kỵ và kỳ thị mà chỉ có khải thị. Saulơ ganh tị Đavít […]
April 15, 2014

Khám Phá Của Thời Đại

“Chúa Cứu Thế ở trong chúng ta” là khám phá của thời đại. “Chúa Cứu Thế ở trong chúng ta” là hy vọng về vinh hiển. […]