April 14, 2014

Trông Cậy Khi Không Còn Lẽ Cậy Trông

Hy vọng của Lời khác hy vọng của đời. Hy vọng của Lời là lòng mong đợi tin tưởng Đức Chúa Trời làm thành lời hứa […]
April 13, 2014

Thấy Thì Thưởng

Có ba lĩnh vực mà Chúa hứa rằng nếu chúng ta để Chúa thấy thì Ngài sẽ thưởng. Đây là ba lĩnh vực rất dễ thấy […]
April 12, 2014

Khuôn Của Thánh Linh

Chúng ta được bảo là đừng rập khuôn theo đời này. Nhưng đây là khía cạnh tiêu cực của đời sống đức tin. Nhưng Đức Thánh […]
April 11, 2014

Thần Chúa Thổi Chiều Nào Theo Chiều Ấy

Để được phước, chúng ta phải học chiều theo Đức Thánh Linh và chiều theo Lời Chúa. Chiều theo Lời Chúa chứ đừng chiều theo xác […]