April 10, 2014

Đeo Đuổi Chứ Không Phải Là May Rủi

Đối với cơ đốc nhân, đời là một chuỗi của những đeo đuổi, chứ không phải là một chuỗi của những may rủi. Đức Chúa Trời […]
April 9, 2014

Gây Thất Vọng Mà Đem Hy Vọng

Câu trả lời của Đức Chúa Trời đôi khi gây thất vọng nhưng lại đem đến hy vọng. Phierơ trả lời với người bại xin tiền […]
April 8, 2014

Đức Thánh Linh : Đạo Diễn Lẫn Tái Diễn

Đức Thánh Linh không chỉ đạo diễn tất cả công việc của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh cũng là Đấng tái diễn công việc […]
April 7, 2014

Thánh Linh Của Thực Tại

Tất cả sự dẫn dắt của Thánh Linh là sự dẫn dắt của lẽ thật, của chân lý và của thực tại, vì Thánh Linh là […]