April 2, 2014

Tan Vỡ Đến Rạng Rỡ

Người mà tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ rạng rỡ trước mặt con người. Đây là nguyên tắc của Kinh Thánh. Sự khóc lóc […]
April 1, 2014

Từ Bất Tiện Đến Dịp Tiện

Trong Đức Thánh Linh không có lúc nào là bất tiện mà trái lại lúc nào cũng là dịp tiện và thuận tiện. Khi chúng ta […]