May 30, 2014

Giàu Một Đời Hay Giàu Muôn Đời

Sự thịnh vượng và giàu có của Đức Chúa Trời không chỉ là một đời mà là muôn đời. Để ý Thi Thiên 112 khi mô […]
May 29, 2014

Từ Hữu Hạn Đến Vô Hạn

Mọi vật ở đời này đều giới hạn và hữu hạn : công ty trách nhiệm hữu hạn, con người hữu hạn, khả năng giới hạn […]
May 28, 2014

Nhận Biết Chúa Trước Khi Chúa Nhận Biết

Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường đi nước bước thì ta sẽ thấy Chúa trong mọi nước bước đường đi của ta. Đây là bí […]
May 27, 2014

Kỷ Niệm Sự Thánh Khiết

Sao không phải là kỷ niệm về quyền năng Ngài ? Phép lạ Ngài ? Mà là kỷ niệm sự thánh khiết Ngài. Sự thánh khiết […]