May 26, 2014

Luật Lương Tâm

Chúng ta thường bỏ qua yếu tố lương tâm trong việc tìm biết ý Chúa. Khi nào Kinh Thánh im lặng về một vấn đề nào […]
May 25, 2014

Cầu Gì Được Nấy

Bạn có muốn biết bí quyết cầu xin gì được nấy không ? Bạn có muốn lời cầu nguyện của bạn lúc nào cũng được Chúa […]
May 24, 2014

Lời Đáng Tin

Trong tất cả những lời hứa, lời thề, và lời nói của con người ở thế gian thì Lời Đức Chúa Trời là đáng tin nhất, […]
May 23, 2014

Con Còn Nhớ Hay Con Đã Quên ?

Đôi khi rắc rối trong đời sống thuộc linh là cơ đốc nhân thường nhớ điều Chúa quên và quên điều Chúa nhớ. Chẳng hạn, Đức […]