May 15, 2014

Nghệ Thuật Cầu Nguyện

Có một nghệ thật cầu nguyện trong Kinh Thánh mà bạn cần biết và thực hành. Nghệ thuật xin – nhận. Nghệ thuật tìm – gặp. […]
May 14, 2014

Liên Hiệp Dẫn Đến Can Thiệp

Khi chúng ta liên hiệp với sự sống của Chúa thì Ngài sẽ can thiệp vào đời sống chúng ta. Chúng ta được liên hiệp với […]
May 13, 2014

Tin Nơi Lòng, Nói Nơi Miệng

Nguyên tắc vàng của đức tin : tin nơi lòng và công bố nơi miệng. Và bạn sẽ tìm thấy nguyên tắc đức tin này xuyên […]
May 12, 2014

Tà Linh Học Hay Ba Ngôi Học

Biết ma cũng chết, biết người ta cũng chết, chỉ biết Chúa Cha là không chết thôi! Đời thì dạy rằng “biết địch biết ta, trăm […]