May 7, 2014

Mỗi Người Mỗi Ơn

Ân sủng của Đức Chúa Trời được gọi là ân sủng muôn màu và muôn vẻ. Trong Nước Đức Chúa Trời, có đủ loại ân sủng […]
May 6, 2014

Tín Cần Tin

Để trung tín thật chúng ta cần đức tin và đức tin giúp chúng ta trung tín thật. Để trung tín trong việc nhỏ cần đức […]
May 5, 2014

Ân Sủng Bây Giờ

Ân sủng của Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu quá khứ, hiện tại và tương lai của con người. Ân sủng của Đức Chúa Trời […]
May 4, 2014

Chúa Yêu Hay Yêu Chúa ?

Chúng ta thường được dạy rằng phải yêu Chúa như thế này, phải yêu Chúa như thế kia, nhưng bạn sẽ không bao giờ yêu Chúa […]