May 3, 2014

“Nhờ Ân Sủng” Và “Bởi Đức Tin”

Nguyên tắc “nhờ ân sủng” và “bởi đức tin” là nguyên tắc thuộc linh áp dụng cho mọi lĩnh vực của sự cứu rỗi, mọi nhu […]
May 2, 2014

Chúa Thấy Khác Ta Thấy

Có một loại “thần học” quan trọng về sự quan phòng của Đức Chúa Trời mà ta cần biết : thần học “thấy”. Chúa thấy khác […]
May 1, 2014

Khổ Vì Yêu Hay Khổ Vì Chúa ?

Khổ vì yêu ? Hay khổ vì Chúa ? Bạn chọn kiểu “khổ” nào ? Nhưng Chúa muốn hỏi mỗi chúng ta là những người theo […]