June 15, 2014

Rơi Kiểu Nào ?

Trong Nước Đức Chúa Trời rơi từ độ cao nào không quan trọng cho bằng rơi như thế nào. Rơi trên Đá ? Hay Đá rơi […]
June 14, 2014

Nghĩ Chúa Nghe Hay Nghe Chúa Nghĩ ?

Khi cầu nguyện, chúng ta cần biết những gì Chúa nghĩ là Chúa nghe chúng ta, chứ không phải là những gì chúng ta nghĩ là […]
June 13, 2014

Cầu Tiến Nhưng Không Cầu Toàn

Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống cầu tiến chứ không sống cầu toàn. Cầu tiến giúp chúng ta thăng tiến trong Nước Trời, còn cầu […]
June 12, 2014

Dám Tin Dám Chịu

Có những người muốn nhận kết quả của đức tin nhưng không muốn nhận trách nhiệm về những gì mình tin. Các thanh niên Do Thái […]