June 8, 2014

Giảng Rồi Sống Hay Sống Rồi Giảng?

Liên quan đến lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, có người cho rằng chúng ta phải sống rồi mới giảng, nhưng cũng có người cho […]
June 7, 2014

Xưa Và Nay

Thật kỳ diệu để tìm hiểu đời sống của bạn ở thế gian trước đây và địa vị của bạn trong Chúa Cứu Thế bây giờ. […]
June 6, 2014

Tin Lành Không Sợ Tin Dữ

Người tin lành không sợ tin dữ hay tin xấu, vì chúng ta là người tin lành. Chúng ta có tin lành, giảng tin lành, tin […]
June 5, 2014

Vâng Thì Không Vấp

Trong bước đường theo Chúa, đôi lúc chúng ta vấp ngã vì không vâng lời Chúa và vấp ngã vì không vâng phục Ngài. Nhưng Kinh […]