June 1, 2014

Đời Bỏ Nhưng Chúa Không Bỏ

Đời đôi khi từ bỏ chúng ta nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ ruồng bỏ chúng ta. Đời thì quan niệm rằng, “vắt chanh […]