July 19, 2014

Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ

Nhiều người ngày nay lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời hết làm phép lạ. Không! Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời hay […]
July 18, 2014

Bình Thường Mà Lại Phi Thường

Hầu hết những con người thật của Đức Chúa Trời trông rất bình thường mà lại phi thường, trông rất tự nhiên mà lại siêu nhiên, […]
July 17, 2014

Dùng Quá Khứ Hay Bỏ Quá Khứ

Đức Chúa Trời không dùng quá khứ để chọn chúng ta nhưng Ngài chọn chúng ta để dùng quá khứ của chúng ta. Nói cách khác, […]
July 16, 2014

Đời Bạc Đãi Nhưng Chúa Hậu Đãi

Khi đời bạc đãi bạn thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hậu đãi bạn. Đức Chúa Trời không bao giờ ngược đãi hay bạc đãi, […]