July 13, 2014

Chỉ Số Thông Minh Hay “Chỉ Số Đức Tin” ?

Đối với Đức Chúa Trời và nguyên tắc chọn lựa của Ngài : chỉ số thông minh không quan trọng bằng “chỉ số đức tin”. Đức […]
July 12, 2014

“Biết Chúa” Khác “Hiểu Chúa”

Biết Chúa là một chuyện còn hiểu Chúa là một chuyện khác. Chúa muốn con cái không chỉ biết Ngài mà còn hiểu Ngài. Biết Ngài […]
July 11, 2014

Đừng “Hối Lộ” Chúa

Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời không nhận của hối lộ và nhận sự đút lót. Có lẽ không ai trong chúng ta nghĩ đến […]
July 10, 2014

Không Nói Hết Sự Thật

Trong Nước Đức Chúa Trời, đôi khi không nói hết sự thật là nhằm bảo vệ “bí mật” của Nước Trời. Raháp giấu các thám tử […]