August 30, 2014

Thờ Phượng “Nhép”

Đức Chúa Trời ban phước cho sự thờ phượng hết lòng, chứ Ngài không ban phước cho sự thờ phượng “nhép” – sự thờ phượng hình […]
August 29, 2014

Quỳ Hay Không Quỳ ? Không Thành Vấn Đề

Câu chuyện Mari và Mathê chứng minh cho chúng ta một nguyên tắc liên quan đến sự thờ phượng Chúa. Mathê đến với Chúa Giê-su nhưng […]
August 28, 2014

Chức Vụ Là Phục Vụ

Hãy nhớ rằng chức vụ hầu việc Chúa là phục vụ, chứ không chỉ hưởng thụ. Chúa Giê-su huấn luyện các môn đồ của Ngài thời […]
August 27, 2014

Đức Chúa Trời Từ Bi Bác Ái

Lòng từ bi bác ái chỉ dành cho Đức Chúa Trời và chỉ duy Ngài mới bày tỏ lòng từ bi bác ái đích thực. Lòng […]