August 23, 2014

Chiến Trường Tâm Trí (JOYCE MEYER)

<a href=”http://muagat.org/wp-content/uploads/SACH/Chien truong tam tri.pdf”>Tải File PDF</a>
August 23, 2014

“Không Đành Bẽ Gãy, Chẳng Nỡ Tắt Đi”

Cách Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta là “cây sậy bị giập, Ngài không đành bẽ gãy, tim đèn leo lét, Ngài chẳng nở […]
August 22, 2014

Giữ “Luật” Phá “Lệ”

Đức Chúa Trời là Đấng lập ra luật lệ trong Kinh Thánh, nhưng đôi khi Ngài chọn phá “luật” giữ “lệ” hay phá “lệ” giữ “luật”. […]
August 21, 2014

Kinh Thánh “Sai” Hay Đọc “Sai” Kinh Thánh

Chúng ta có thể đọc “sai” Kinh Thánh nhưng Kinh Thánh thì không bao giờ sai. Nhiều người thay vì để Kinh Thánh “đọc” họ, họ […]