August 20, 2014

Nói Với “Người Ta” Cũng Nói Với Chúng Ta

Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài – Danh xưng và bản tính của Ngài – cho các thánh đồ Cựu ước như Áp-ra-ham, Y-sác, […]