September 30, 2014

“Siêu Nhân”

Chúng ta đang sống trong thời đại được gọi là thời đại “siêu”, cái gì cũng “siêu”. Nào là siêu thị, siêu mẫu, siêu sạch, siêu […]
September 29, 2014

Hãy Sẵn Sàng Cho Thiên Đàng

Mạng lệnh của Chúa dành cho mỗi cơ đốc nhân là hãy sẵn sàng. Chúng ta được bảo hãy sẵn sàng trong mọi sự để chuẩn […]
September 28, 2014

Đừng Làm Tín Đồ “Thời Tiết”

Hãy giảng Lời Chúa bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận gặp thời hay không gặp thời, bất luận thuận tiện hay không thuận […]
September 27, 2014

Người Mà Được Chúa “Thăng Chức”

Những người mà được Chúa nhắc lên là những người có tấm lòng phục vụ Chúa và phục vụ những người Chúa sai đến. Những người […]