September 26, 2014

Vì Chúa Rất Lớn . . .

Vì Chúa Rất Lớn . . . Đức Chúa Trời bày tỏ bản tính của Ngài qua các Danh xưng của Ngài. Danh của Chúa bày […]
September 25, 2014

Tự Do Sau Khi Vâng Lời

Có một nguyên tắc trong Lời Chúa mà bạn cần biết trong bước đường theo Chúa và trong hành trình thuộc linh : sau khi chúng […]
September 24, 2014

Ngồi, Đi Và Đứng

Địa vị “ngồi, đi và đứng” là địa vị thuộc linh mà chúng ta có trong Chúa Giê-su. Đây là địa vị mà mỗi cơ đốc […]
September 23, 2014

Làm Thầy : Nên Hay Không Nên?

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy trưởng thành và làm thầy dạy người khác. Nhưng Kinh Thánh cũng khuyến cáo chớ có nhiều người tự […]