September 22, 2014

Bao Nhiêu Năm Làm “Kiếp Tín Đồ”

Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta là những kẻ tin Ngài tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Và Ngài kêu gọi mỗi chúng ta […]
September 21, 2014

Nhất Nghệ Tinh Nhất “Thiên Vinh”

Kinh Thánh khuyến khích mỗi người trong chúng ta hãy dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ lẫn nhau. Đức Chúa Trời là Đấng ban […]
September 20, 2014

Quyền Năng Lẫn Tài Năng

Trong Nước Đức Chúa Trời cần cả quyền năng lẫn tài năng. Có người cho rằng chỉ cần quyền năng Chúa mà không cần tài năng, […]
September 19, 2014

Dám Làm Người “Xé Rào”

Để kinh nghiệm những gì bạn chưa hề kinh nghiệm trước đây, bạn phải làm những gì bạn chưa hề làm trước đây. Để có những […]