September 18, 2014

Biến Ước Mơ Thành Hiện Thực

Đức Chúa Trời là Đấng làm thành những ước mơ của con cái Ngài. Ngài là Đấng đặt những ước mơ trong lòng bạn và Ngài […]
September 17, 2014

Tin Thì Được Thưởng

Nhiều người chỉ dừng tại chỗ tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu hay hiện hữu. Đức tin không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm này. […]
September 16, 2014

Mất Đức Tin Là Mất Tất Cả

Nếu bạn mất tiền, bạn sẽ mất đi một ít; nếu bạn mất đi danh dự, bạn sẽ mất đi rất nhiều; nhưng nếu mất đức […]
September 15, 2014

Trả Lương Gấp Đôi

Tôn trọng theo nghĩa Tân ước liên hệ đến vật chất, chứ không chỉ là tinh thần. Vì thế không lạ gì Đức Chúa Trời truyền […]