September 14, 2014

Công Nhân Xứng Đáng Với Tiền Lương

Đức Chúa Trời kêu gọi những người phục vụ Ngài là những công nhân của Ngài và những công nhân của Ngài xứng đáng để nhận […]
September 13, 2014

“Cứ Ở Trong Ta” Để Ta Cứ Ở Trong Ngài

“Cứ ở trong Ta” là một mạng lệnh và cũng là một lời hứa của Chúa Giê-su. Trong sách Phúc Âm Giăng 15:4-10 cho chúng ta […]
September 12, 2014

Bảy Công Tác Quan Trọng

Có bảy công tác quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống tín hữu được nói đến trong Giăng 16:13-15 mà chúng ta cần biết: […]
September 11, 2014

Phương Tiện Để Làm Giàu

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để làm giàu là một lời hứa của giao ước. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta […]