September 10, 2014

Ma Quỷ Giựt Dây, Thánh Linh Kéo Dây

Hãy nhớ rằng ma quỷ là chuyên gia gây rối, Đức Thánh Linh là chuyên gia gỡ rối và chúng ta là chuyên gia “múa rối”. […]
September 9, 2014

Lịch Sử : Diễn Ra Cũng Sẽ Diễn Lại

Xét về lịch sử hội thánh, những gì diễn ra ở quá khứ sẽ diễn lại trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Nên […]
September 8, 2014

Lịch Sử Theo Hai Chiều Kích

Lịch sử Kinh Thánh được bày tỏ theo hai chiều kích : chiều kích tự nhiên và chiều kích thiêng liêng, chiều khích của Đức Chúa […]
September 7, 2014

Dầu Mỗi Bình Mỗi Khác

Dầu Mỗi Bình Mỗi Khác Đức Chúa Trời cần những “cái bình” để đổ dầu Thánh Linh của Ngài, nhưng mỗi cái bình đựng mỗi sự […]