September 6, 2014

Lời Chứng, Xác Chứng Và Kiểm Chứng

Một nguyên tắc thuộc linh bạn cần biết để xác định sự dẫn dắt và ý muốn của Chúa trong đời sống bạn. Đức Chúa Trời […]
September 5, 2014

Khi Nào Trích Và Khi Nào Giải Thích

Trong chức vụ thuộc linh bạn cần biết một nguyên tắc quan trọng liên quan đến Kinh Thánh. Kinh Thánh là Lời quyền năng của Đức […]
September 4, 2014

Lời Ngài Là Ý Ngài

Lời Chúa là ý Chúa, ý Chúa là Lời Chúa. Ý Chúa được bày tỏ trong Lời Chúa và Lời Chúa tỏ bày ý Chúa. Chúng […]
September 3, 2014

“Cúp” Cứu Rỗi

Dù con người có thể nhận được nhiều chiếc “cúp” giải thưởng ở thế gian, nhưng không nhận được “cúp” cứu rỗi thì thật bất hạnh […]