October 30, 2014

Chúa Không Chậm Trễ Mà Do Người Chậm Tin

Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ về lời hứa của Ngài, dù đó là lời hứa thuộc lĩnh vực nào. Điều gì Ngài hứa […]
October 29, 2014

Trẻ Bồng Già Bế

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ bồng ẵm chúng ta từ lúc trẻ mà Ngài hứa bồng ẵm chúng […]
October 28, 2014

Gương Thần

Lời Đức Chúa Trời được ví như một cái gương soi giúp chúng ta thấy được toàn bộ con người của chúng ta. Con người là […]
October 27, 2014

Sự Kiện Theo Sau Sự Hiện Diện

Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự kiện vượt trên mọi sự kiện. Bước chân của những người rao giảng và công bố Phúc […]