October 26, 2014

Nghe Đời Nói, Nhưng Gẫm Trời Làm

Qua câu chuyện trong Luca 18:1-8, Chúa Giê-su dạy cho chúng ta là những kẻ theo Ngài một nguyên tắc quan trọng trong việc học biết […]
October 25, 2014

Mọi Xác Thịt Đều Qua Đi

Không có sự khôn ngoan, tri thức hay triết lý nào của con người đứng nổi trước sự hiện diện của quyền năng Thánh Linh và […]
October 24, 2014

Chạm Lòng Con Hay Con Chạm Lòng Chúa?

Tất cả chúng ta đều khao khát được Chúa đụng chạm tấm lòng chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời lại khao khát chúng ta đụng chạm […]
October 23, 2014

Thánh Linh Như Dòng Nước Chảy

Kinh Thánh ví sánh lòng của vua ở trong tay Chúa khác nào dòng nước chảy. Đây là một ví sánh về quyền năng và công […]