October 22, 2014

Hãy Ký Thác, Đừng Ký Gởi

Đức Chúa Trời muốn chúng ta ký thác cho Ngài chứ không phải ký gởi. Ký thác là tin tưởng và phó thác hoàn toàn, còn […]
October 21, 2014

Chúa Giấu Vua Tìm

Khao khát khám phá sự thật và khám phá những điều hay điều mới là bản chất “vua” mà Đức Chúa Trời đặt trong mỗi chúng […]
October 20, 2014

Ân Tứ Dọn Đường

Có một nguyên tắc quan trọng về ân tứ mà bạn cần biết : ơn của người nào sẽ dọn đường cho người đó. Ân tứ […]
October 19, 2014

Vấp Phạm Là Vấp Ngã

Theo Chúa, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta vấn phạm, dù đó là vấp phạm người ta hay vấp phạm Cha. Dân chúng làng Naxarét […]