October 18, 2014

Tội Trọng Hơn Tất Cả Mọi Loại Tội

Bạn có biết đối với Đức Chúa Trời thì tội nào là tội khiến người ta xuống hoả ngục không? Không phải là tội gian dâm, […]
October 17, 2014

Yêu Chúa Với Cả Tâm Trí

Mạng lệnh của Chúa dành cho chúng ta là hãy yêu mến Chúa với cả tấm lòng, cả linh hồn, cả tâm trí và cả sức […]
October 16, 2014

Tự Nhiên Như Người Siêu Nhiên

Khi bạn sống trong quyền năng của Nước Trời thì bạn không còn ngạc nhiên về những phép lạ siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Trong […]
October 15, 2014

Đừng Để “Quen Quá Hoá Lờn”

Khi Chúa Giê-su về làng Naxarét, quê hương của Ngài, Ngài bắt đầu chức vụ giảng dạy và làm chứng cho dân chúng nghe những phép […]