October 14, 2014

Ngạc Nhiên Vì Tin Hay Vì Không Tin

Trong khi Chúa Giê-su còn thi hành chức vụ của Ngài trên đất, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su ngạc nhiên hai điều. Ngài ngạc nhiên […]
October 13, 2014

Không Thầy Đố Trò Làm Nên

Chúa Giê-su dạy trò không hơn thầy và nếu trò được huấn kuyện đầy đủ thì sẽ bằng thầy. Đây là nguyên tắc quan trọng để […]
October 12, 2014

Tin Cậy Và Vâng Lời

Có thể có vâng lời mà không có tin cậy, nhưng không thể có tin cậy mà không có vâng lời. Một người thật sự tin […]
October 11, 2014

Một Ngàn Lẻ Một Cách Đáp Lời Và Tiếp Trợ

Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời của thiên hình vạn trạng. Ngài là Đức Chúa Trời của ân sủng muôn màu muôn […]