October 10, 2014

Thấy Vậy Mà Không Phải Vậy

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng đời sống đức tin là một đời sống “thấy vậy mà không phải vậy”. Thấy như kẻ lừa […]
October 9, 2014

Đừng Xin Lỗi Khi Giảng Về Tội Lỗi

Mỗi cơ đốc nhân được kêu gọi để làm sứ giả của tin lành và chức vụ của mỗi cơ đốc nhân là chức vụ giải […]
October 8, 2014

“Không Đủ Chỗ Chứa”

Chúa hứa rằng khi chúng ta đem hết thảy phần mười vào kho thì Đức Chúa Trời sẽ mở cửa sổ trên trời đổ phước trên […]
October 7, 2014

Gần Dại Thì Ngu, Gần Khôn Thì Sáng

Có một nguyên tắc sống quan trọng mà bạn cần biết : bạn muốn trở thành người nào thì hãy học theo người đó. Nếu bạn […]