October 6, 2014

Khi Một Cộng Một Không Phải Là Hai

Trong Nước Đức Chúa Trời, một cộng một không phải lúc nào cũng là hai. Có một phép tính mà Đức Chúa Trời chuyên gia là […]
October 5, 2014

Tin Lành Không Đổi Nhưng Phương Pháp Đổi

Tin lành thì không thay đổi nhưng phương pháp giảng tin lành phải thay đổi theo thời gian và không gian. Mathiơ giảng Phúc Âm của […]
October 4, 2014

Con Cái Đời Này Khôn Hơn Con Cái Sáng Láng

Dường như xét về lĩnh vực tài chính và đầu tư, con cái thế gian khôn hơn con cái sáng láng. Nguyên tắc mà Chúa Giê-su […]
October 3, 2014

Gần Đèn Thì Sáng

Lời Chúa là “ngọn đèn” cho hiện tại và ánh sáng cho tương lai. Cả hiện tại và tương lai được nói rõ trong Lời Đức […]