November 30, 2014

Thái Độ “Cho Đến Khi . . .”

Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta là những kẻ tin Ngài có thái độ kiên định của đức tin, là thái độ “cho đến khi […]
November 29, 2014

Không Bao Giờ, Không Bao Giờ, Không Bao Giờ

Kinh Thánh đầy dẫy những lời khẳng định rằng Đức Chúa Trời “không bao giờ” làm điều này và “không bao giờ” làm điều nó. Và […]
November 28, 2014

Phất Cờ Lẽ Thật

Lẽ thật hay chân lý cuối cùng cũng chiến thắng. Vì thế Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy phất cờ lẽ thật để chúng ta […]
November 27, 2014

Thời Điểm Đức Tin

Để sống và bước đi trong lĩnh vực đức tin bạn cần biết thời điểm của đức tin. Và thời điểm đức tin chính là thời […]