November 22, 2014

Mắt Thấy Tin Dấy

Đức tin thì không bởi mắt thấy nhưng mắt thấy sẽ dứt dấy đức tin. Dĩ nhiên, không phải bởi nhìn thấy những hoàn cảnh, nan […]
November 21, 2014

Kẻ Thù Của Mình Chính Là Người Nhà Mình

Lời Đức Chúa Trời đầy dẫy những nghịch lý có lý. Chúa Giê-su tuyên bố Ngài đến không phải để đem hoà bình trên đất mà […]
November 20, 2014

Phép Lạ Là Dấu Lạ

Chúa Giê-su nói với những người tìm kiếm Ngài không phải vì họ thấy những phép lạ Chúa làm mà vì họ ăn bánh và được […]
November 19, 2014

Môn Đồ Hoá “Tín Đồ”

Hội thánh không chỉ đi ra môn đồ hoá muôn dân nhưng hội thánh cũng cần môn đồ hoá “tín đồ”. Có những tín đồ đã […]