November 18, 2014

Biết Lời Lẫn Linh

Chúa Giê-su cho biết có những người không biết Kinh Thánh và cũng không biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay có những […]
November 17, 2014

Gẫm Nghĩ Sự Đời

Những con người nào học để thì giờ suy gẫm những gì Chúa phán và những gì Chúa làm sẽ là người trưởng thành thuộc linh. […]
November 16, 2014

Giờ Chưa Hiểu Sau Sẽ Hiểu

Khi Chúa Giê-su muốn rửa chân cho Phierơ thì Phierơ phản đối việc này nhưng Chúa nói với ông rằng những gì Ngài làm bây giờ […]
November 15, 2014

Hãy Ăn Năn, Đừng Có “Ăn Quen”

Ăn năn theo nghĩa Tân ước là thay đổi tâm trí, thay đổi thái độ hay thay đổi suy nghĩ. Ăn năn còn hơn là một […]