November 14, 2014

Giữ Của Chứ Không Có Của

Mỗi chúng ta được kêu gọi trở thành người quản lý mọi tài sản và ân tứ Đức Chúa Trời giao cho đời sống chúng ta. […]
November 13, 2014

Tiền Bất Chính Hay Tiền Công Chính

Đức Chúa Trời không cần những đồng tiền bất chính nhưng Ngài cần những đồng tiền công chính – những đồng tiền dâng hiến của những […]
November 12, 2014

Chắc Chắn Đau Buồn Không Thiếu

Theo Chúa và hầu việc Chúa đau buồn và thử thách chắn chắn là không thiếu, chỉ có điều là chúng ta đừng “xin kiếu”. Sự […]
November 11, 2014

Không Trả Lời Khác Trả Lời Không

Để hiệu quả trong đời sống cầu nguyện chúng ta cần phân biệt giữa việc Đức Chúa Trời không trả lời với việc Đức Chúa Trời […]