November 10, 2014

Tâm Lý, Tính Khí, Địa Lý Hay Tin Ý?

Để sống và hầu việc Chúa kết quả chúng ta không chỉ sống dựa vào tâm lý, tính khí hay địa lý, dù rằng tất cả […]
November 9, 2014

Chúa Không Nỡ Ép Ai

Đức Chúa Trời không ép chúng ta làm bất cứ việc gì. Tất cả công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm đều […]
November 8, 2014

Bài Bản Lẫn Thầm Cảm

Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ Chúa có cả bài bản lẫn thần cảm. Nếu có bài bản mà không có thần cảm thì […]
November 7, 2014

Hãy Già “Lời”, Đừng Già Mồm

Phaolô bị người ta gán cho ông biệt danh là “lão già mồm”. Thật ra thì Phaolô không phải là người “già mồm, già miệng”, người […]