November 6, 2014

Chim Không Lo Mà Chiên Lại Lo

Chúa Giê-su dạy chúng ta một bài học về việc đừng lo lắng khi ví sánh chim không lo lắng gì mà Chúa vẫn chăm sóc […]
November 5, 2014

Hứa Nguyện Là Tự Nguyện

Tất cả lời hứa nguyện mà chúng ta hứa với Chúa phải là tự nguyện. Đức Chúa Trời không bắt chúng ta hứa nguyện nhưng một […]
November 4, 2014

Ngày Chết Trọng Hơn Ngày Sinh

Văn hoá Tây Phương trọng ngày sinh hơn người chết, còn văn hoá Đông Phương thì trọng ngày chết hơn ngày sinh. Còn Kinh Thánh cho […]
November 3, 2014

Trung Tín Trong Việc Nhỏ Nhất

Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su không chỉ dạy chúng ta trung tín trong việc nhỏ mà Ngài nhấn mạnh là hãy trung tín trong những việc […]