December 15, 2014

Cầu Xin Hay Suy Tưởng

Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ đáp lời vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng y theo quyền năng của Ngài tác […]
December 14, 2014

Đam Mê Thập Tự

Đời này có nhiều thứ để đam mê, nhưng đam mê những thứ ở đời này có thể dẫn chúng ta đến chỗ “mê muội”. Nhưng […]
December 13, 2014

Thần Học Kinh Thánh : Thần Học Thực Hành

Ngày nay người ta giảng dạy nhiều loại thần học khác nhau : thần học hệ thống, thần học truyền thống, thần học hiện đại, thần […]
December 12, 2014

Đến Thập Tự Trước Khi Vác Thập Tự

Chúa Giê-su không bảo chúng ta phải cố gắng để vác thập tự của chúng ta theo Ngài cho đến khi chúng ta đến với thập […]