December 4, 2014

Thần Học Của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su giảng dạy một loại thần học mà khác với thần học của một số hội thánh ngày nay. Thần học của Ngài rất đơn […]
December 3, 2014

“Tuyên Đạo Pháp” Của Chúa Giê-su

Nếu bạn muốn thành công trong chức vụ giảng dạy Lời Chúa, bạn cần học “tuyên đạo pháp” của Chúa Giê-su. Nói cách khác, bạn cần […]
December 2, 2014

Ôn “Cựu” Tri “Tân”

Để hiểu rõ Kinh Thánh bạn cần biết quy luật này : Cựu ước là sự giải thích của Tân ước và Tân ước là sự […]
December 1, 2014

Khi Mà Thành Thật Không Đủ Để Kinh Nghiệm Lẽ Thật

Trong Nước Đức Chúa Trời đôi khi thành thật không đủ để khiến chúng ta kinh nghiệm lẽ thật của Lời Chúa. Đức Chúa Trời muốn […]