February 21, 2015

Ân Huệ Lớn Hơn Trả Giá

Tải File PDF
February 21, 2015

Sửa Trị Chứ Không Trừng Trị

Theo quan điểm Tân ước Đức Chúa Trời sửa trị con cái và dân sự Ngài chứ Ngài không có trừng trị họ. Theo Kinh Thánh […]
February 20, 2015

Được Lành Khỏi Bệnh Ung Thư

Tải File PDF
February 20, 2015

Kẻ Gieo Người Gặt Đều Vui Vẻ

Trong đời sống theo Chúa và hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta học nguyên tắc thuộc linh này : cả người gieo […]