February 18, 2015

Luôn Luôn Có Và Có Luôn Luôn

Liên quan đến sự đáp ứng nhu cầu của chúng ta thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn luôn có và có luôn luôn. “Luôn […]
February 17, 2015

Biết Cha, Biết Ma : Trăm Trận Trăm Thắng

Để đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh bạn cần biết trật tự hiểu biết của Kinh Thánh trong mối liên hệ của cơ đốc nhân […]
February 16, 2015

Sĩ Diện Hay Hiện Diện ?

Chính vì muốn giữ thể diện hay sĩ diện mà nhiều cơ đốc nhân đánh mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong hội thánh […]
February 15, 2015

Tâm Linh Nghèo Khó Nhưng Tâm Trí Giàu Có

Trong Nước Đức Chúa Trời nghèo khó tức là giàu có. Khi một người có tâm linh nghèo khó người đó sẽ được giàu có. Đức […]